Dane osobowe

W związku z dostosowaniem każdej firmy do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna Kra śnięta 83, 80-177 Gdańsk NIP: 9570871618, Regon: 192988608. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub e-mail: iod@abacus.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług oraz sprzedaży towarów. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działalności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Abacus Internet Solutions Więcko Spółka Jawna ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizowanych usług, jak również w celach statystycznych.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do danych i ich poprawiania  Art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r
  • prawo do sprostowania danych Art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
  • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
  • prawo do przenoszenia danych, Art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
  • prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   Twoich   danych   osobowych,  
    Art.   21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r,
  • prawo   do   wniesienia   skargi   do   organu   nadzoru   (obecnie  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych), Art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Kontakt w powyższym zakresie: iod@abacus.pl